GIÁ PHÒNG SANG TR?NG GIÁ TR? LÃNH ??O

 M?t lo?t các lo?i phòng 

Giá c? c?nh tranh cao 

Phòng ?n, nhà hàng

H? b?i

??i di?n tr?c ti?p v?i ??i tác c?a chúng tôi Silk Beach Club ....  ghé th?m google ... Hoi An Silk Beach Club 

Các phòng r?ng rãi có kích th??c c?a chúng tôi cung c?p t?m nhìn tuy?t v?i ra bi?n ho?c vùng nông thôn xung quanh. Giá phòng ?ã bao g?m b?a sáng. T?t c? các phòng ??u có Wi-Fi v?i l?i ?i d? dàng b?ng thang máy.  

CHO KINH DOANH HO?C KHÁCH HÀNG HOLIDAY

 Ch? vài phút ?i t? ph? c? H?i An

Ch?y th?ng qua ???ng cao t?c ?à N?ng ??n sân bay qu?c t? 

Cho thuê xe ??p

B?n có th? ch?n ra ngoài ho?c ch? ??n gi?n là th? giãn bên h? b?i c?a khách s?n ho?c th??ng th?c các món ?n và quán bar t?i Khách s?n Vi?t Long, H?i An Silk Beach Club, n?m ngay ??i di?n v?i h? b?i và các ti?n nghi tuy?t v?i. 

V? TRÍ HOÀN THÀNH HOÀN THÀNH HO?C KHÁM PHÁ

 G?n d?ch v? Ferry Island 

Tour du l?ch có t? ch?c

?i b? ng?n ??n ch? th?c ph?m

Nhà hàng và quán cà phê  Vì v?y, b?n c?m th?y nh? ?ang ? nhà và c?ng th?ng mi?n phí t? th?i ?i?m b?n ??n, chúng tôi có m?t khu v?c l? tân l?n v?i ??i ng? nhân viên h? tr? ?? t? ch?c m?i th? cho b?n trong su?t th?i gian b?n ?

Khuy?n mi 30% OFF ?n Xmas v New Year

Viet Long Hoi An Beach Hotel 

 Viet Long Hoi An Beach Hotel 

 

 

 
 

    L?c Long Quân , ph??ng C?a ??i , H?i An  , Vi?t Nam

  + 84 2353757885

   reservation@vietlonghoianbeachhotel.com

?  www.vietlonghoianbeachhotel.com